MISSIE EN VISIE FC KLEIT

 

MISSIE JO FC KLEIT


Uitstraling: een gerespecteerde regioclub zijn die financieel gezond is en gewaardeerd wordt in de regio.
Andere clubs die FC Kleit bezoeken worden hartelijk ontvangen, als wij op bezoek gaan bij andere clubs zijn wij dankbaar voor de ontvangst en gedragen ons er ook naar.

Sociaal: spelers, zowel jongens als meisjes, uit de regio de kans geven te (leren ) voetballen en dit in een kindvriendelijke omgeving ; waarbij niet alleen het voetbal centraal staat maar ook het aanleren van waarden (respect, eerlijkheid, ...) en sociale vaardigheden (probleem oplossend gedrag, conflicthantering, “vrienden” maken …)
De club moet een plaats zijn waar iedereen zich kan en mag thuis voelen, dus niet alleen de speler maar ook hun ouders, vrienden, familie zijn welkom op de club.

Het sociale aspect van de club is er niet alleen voor de voetballende leden, het is ook de bedoeling dat de trainers, afgevaardigden, bestuursleden en alle andere vrijwilligers met plezier naar de club komen.

Ieder lid is gelijk in de ogen van de club, ongeacht zijn of haar talent.


Binding: zowel jongeren als ouderen trachten te binden aan de club, niet alleen door sportieve activiteiten, maar ook door sociale. Hierdoor kunnen wij de nodige vrijwilligers vinden die noodzakelijk zijn voor het overleven van de club.

Doelstelling: elk seizoen van iedere categorie minimum één provinciaal elftal kunnen opstellen, strevend naar aanvullend een gewestelijk team (dit lukt ook in alle reeksen, behalve U10 en U12)

Samenwerking: wij zijn niet de enige organisatie in de regio die jongeren de mogelijkheid bieden om een hobby uit te oefenen, zelfs niet de enige voetbalclub. Daarom is het van belang de contacten te onderhouden met de verschillende andere verenigingen en te leren van elkaar. Daarom is er al enkele jaren een samenwerkingsverband met KVSK Maldegem dat toelaat onderling jeugdspelers uit te wisselen om tekorten in de jeugdopleiding op te vangen.
Ook met de gemeente (gebruik van sporthal De Berken in de wintermaanden) wordt er samengewerkt, alsook met lokale basisscholen (GO! De Kruipuit, GO! De Driesprong, De Papaver) om initiatielessen voetbal te geven tijdens de sportlessen.

Bij de start van het seizoen 20-21 werkten wij samen met Excelsior Donk, uitwisselen U15/17 spelers en gebruik van hun terrein om trainingen en wedstrijden af te werken. Deze samenwerking stopte na seizoen 22-23.

Voetbal is nooit belangrijker dan school of werk
VISIE JO FC KLEIT


Doel van de jeugdopleiding; aan de ene kant het sportieve aspect, waar het de bedoeling is om voorwaarden te creëren waarin de jongere zijn (voetbal)talenten ten volle kan ontwikkelen. Aan de anderen kant het sociale aspect; de club is een vriendenkring waar de waarden respect, beleefdheid, eerlijkheid, … een belangrijke rol spelen.
Daarnaast kunnen de jongeren sociale vaardigheden (conflicthantering, “vrienden maken”) aanleren en worden ze hierin ook begeleid.
We zoeken naar een evenwicht tussen de sportieve en sociale ontwikkeling. FC Kleit houdt er aan vast ook enkele trainers met pedagogische diploma te hebben/houden in de rangen.

Centraal in de jeugdopleiding staat “fun”, de bedoeling is dat we evalueren van “spelen” naar “voetbal spelen”. Kinderen/jongeren de kans geven zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen in een aangename omgeving. Dat “fun” een belangrijke factor is sluit niet uit dat de regels die uitgeschreven worden van de club uit moeten gerespecteerd worden.

Ieder kind is uniek, het dient op een gepaste wijze benaderd te worden. Differentiatie is belangrijk! Ook de leefwereld van de verschillende leeftijden verschilt, in onze contacten met de kinderen houden we daar rekening mee.

De jeugdopleiding richt zich vooral op kinderen / jongeren van onder de kerktoren, dit is sinds enkele jaren een beetje uitgebreid en komen er ook al verschillende spelers van buiten Kleit, al is het nooit onze bedoeling jeugdspelers van een andere verengingen af te snoepen. FC Kleit gaat niet mee in een agressieve scoutings- of rekruteringsstijl. Het inrichten van provinciaal voetbal lokt wel spelers aan van buitenaf die de kwaliteiten bezitten om deze ploegen te vervoegen.
Omdat niet ieder kind in de wieg is gelegd om voetballer te worden, laten wij iedereen die zich wil aansluiten 2 à 3 maal meetrainen, zodat hij/zij kan aanvoelen of het hem/haar wel echt ligt. Dit wordt gedaan om ouders niet onnodig op kosten te jagen.

Iedere jeugdspeler krijgt evenveel gelegenheid (speelminuten) om te spelen tijdens wedstrijden, behoudens blessures of afwezigheid van betrokken speler. Dit ook op voorwaarde dat ieder speler evenveel inzet en engagement toont. (je kan moeilijk een speler die getraind heeft en een speler die liever naar film gaat kijken evenveel kansen geven tijdens de wedstrijd). We staan natuurlijk open voor andere interesses, maar iemand die kiest voor het voetbal, en daardoor ook kiest voor de club, krijgt voorrang.

Het organiseren van extra sportieve activiteiten draagt bij tot de sociale ontwikkeling van de jongeren. Daar onze club vooral draait op vrijwillige basis kunnen wij niemand verplichten tot het organiseren van X-aantal activiteiten. Alles wordt spontaan georganiseerd, maar gebeurd altijd in samenspraak met de club. Dit zorgt ook voor creativiteit bij het bedenken van de activiteiten. De club ondersteunt zulke initiatieven (zowel financieel als met vrijwilligers)
Wat niet wil zeggen dat er vanuit de club niet jaarlijks wordt gezorgd voor een aantal extra sportieve activiteiten.

We trachten een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden en verkiezen daarom gediplomeerde trainers. Deze zijn niet altijd eenvoudig te vinden waardoor er ook niet-gediplomeerde trainers op onze club te vinden zijn. De club stimuleert hen echter wel om een degelijke opleiding te volgen. Dit door hun opleiding te betalen mits ze bij de club aangesloten blijven

Ook het opstellen van regels laten wij over aan de trainers, slechts een paar basis(gedrag)regels worden door de club opgelegd. Iedere trainer legt deze regels dan ook uit in het begin van het seizoen (voorbereiding) aan de spelers en ouders.

Het feit dat er weinig regels opgesteld worden door de club uit, is geen enkele reden om alles toe te laten.
Begrippen als respect, beleefdheid, eerlijkheid, …. zijn binnen de jeugdopleiding woorden met betekenis.

Trainers en begeleiders geven dan ook het voorbeeld in het uiten van respect ten opzichte van de tegenstander, de scheidsrechter en de eigen club.

De club bepaalt in welke leeftijdscategorie een jeugdspeler uitkomt. Door de band is dit de categorie overeenkomstig zijn leeftijd. In samenspraak met de ouders kan besloten worden om de speler uitzonderlijk een jaar hoger  te plaatsen; de reden hiervan kan zijn:

- 1/ talent (dat de speler in de categorie waar hij naar toe gaat zich veel meer zal ontwikkelen

- 2/ de categorie waar de speler naartoe gaat kampt met een tekort aan spelers (momenteel de U8)

We merken ook dat met de intensieve scouting van buitenaf, wij sommige spelers meer uitdaging moeten kunnen bieden om hen aan onze club verbonden te blijven.

Ouders kunnen steeds terecht bij de leden van de JO voor overleg, ideeën en kritische opmerkingen (eerste aanspreekpunt hiervoor is de trainer van uw zoon/dochter), belangrijk hierbij is wel dat de club, en niet de ouders, het beleid bepalen.


Sportieve aspect.

De jeugdopleiding maakt een onderscheid tussen onderbouw (u6-u9), middenbouw (u10-u13)  en bovenbouw (u15-u21).

U6 spelen we 2vs2  en u7 3vs3 waar vooral fun centraal staat. Bij u8 en u9 wordt er gespeeld in een ruitvorm, bij de u10 tem u13 wordt er gespeeld in een dubbele ruit. Vanaf de u15 wordt er afwisselend gekozen voor een 4-3-3 opstelling.

Vanuit een goed gestructureerde organisatie wil FC Kleit aanvallend en attractief voetbal brengen met intelligent positiespel door de verschillende spelers. Zelf het spel maken en zich niet laten domineren door de tegenstander is cruciaal.

De trainers krijgen een opleidingsplan aangereikt, de concrete inhoud daarvan ligt in handen van hun creativiteit. We spelen nog steeds gewestelijk en kunnen niet alles verlangen van onze trainers, daarom laten wij hen nog trainer zijn en hebben ze nog zelf hun inbreng in de opleiden van een speler.

Sinds seizoen 2020-2021 streven we in de verschillende categorieën naar 2 ploegen, oranje (provinciaal) en blauw (gewestelijk) gaan werken. De trainers bepalen, in samenspraak met TVJO/AVJO of JC wie in oranje of blauw meedoet. Op regelmatige basis (2 à 3 maal minimum) wordt de verdeling provinciaal/regionaal herbekeken, dit opnieuw in overleg met de jeugdcel.


Info Fc KleitPanathlon-verklaring

Privacy-verklaring

Organigram

Fc Kleit

Info over Fc Kleit op KBVB